လိုတရ ေမးၾကမယ္ ေျဖၾကမယ္ (အေမးအေျဖ ဝန္ေဆာင္မႈ) သီးျခား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေသာ သူသည္ ဤသီးျခား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ MPT ၏ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈၿပီး အျပည့္အဝ နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ သူ/သူမအား ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအားလံုးက စည္းေႏွာင္မႈရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

၁။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

၁.၁. ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္း) ကို MPT ၏ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ား) ႏွင့္ ပူးတြဲဖတ္ရႈရန္ႏွင့္ ယင္းကို ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။

၁.၂. အကယ္၍ ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားအၾကား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ဤသီးျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ထိုေရွ႕ေနာက္မညီေသာ အတိုင္းအတာအထိ အစားထိုး လိုက္နာရမည္။

၁.၃. ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ဤေနရာတြင္ ပါဝင္သည့္ စာလံုးအမည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ စကားရပ္မ်ား သည္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစ ရမည္:

“လိုတရ” ဆိုသည္မွာ- လိုတရ ဟု အမည္ေပးထားေသာ MPT မိုဘိုင္းအသံုးျပဳမႈ ကိုရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ MPT အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

“နာမည္ေျပာင္” ဆိုသည္မွာ သီးသန္႔အမည္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးစီက မိမိကိုယ္ပိုင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ထိုအမည္ျဖင့္ မိမိအားခြဲျခားသိနိုင္ရန္ ဖန္တီးထားေသာ အမည္ ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အသံုးျပဳသူတစ္ဦး၏ တင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမ်ားကို သူ/သူမ၏ နာမည္ေျပာင္ျဖင့္ ျပဳနိုင္ၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို သူ/သူမ၏ တင္ျပခ်က္မ်ား သိုမဟုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ စုစည္းထားနိုင္သည္။

”ဝန္ေဆာင္မႈ”ဆိုသည္မွာ လိုတရ Application မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ အြန္လိုင္းမွ လိုတရ ေမးၾကမယ္ ေျဖၾကမယ္ (အေမးအေျဖ ဝန္ေဆာင္မႈ) ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားသိေစရန္ေဖာ္ျပျခင္းျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ ယင္းကို အျခားအသံုးျပဳသူ မ်ားက ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေျဖဆိုျခင္း ျပဳနိုင္ပါသည္။

“အသံုးျပဳသူ” ဆိုသည္မွာ လိုတရ မိုဘိုင္း Application မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ MPT အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးစီကို ဆိုလိုပါသည္။

“အသံုးျပဳသူ၏အေၾကာင္းအရာ” ဆိုသည္မွာ- ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူက အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား၊ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“MPT” ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။


၂။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္

၂-၁။ ဝန္ေဆာင္မႈကို လိုတရ မိုဘိုင္း Application မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး၊ အသံုးျပဳသူအား ယင္းစာမ်က္နွာေပၚတြင္ တင္ျပျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ ၎သည္ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားသို႔ တင္ျပေသာ ေမးခြန္းပံုစံျဖင့္ ျဖစ္နိုင္သည္။ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ား အားလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈကို ခ်ဥ္းကပ္လာေသာလူတိုင္း ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

၂-၃။ တင္ျပခ်က္အားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္းခံရမည္။


၃။ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ကာလ

၃.၁. တာဝန္

အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ၎ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအတြက္ တင္ျပေဖာ္ျပ ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးအတြက္ ကိုယ္တိုင္တာဝန္ရွိသည္။ MPT သည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ ယင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား၊ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အျပဳအမူ၊ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ လံုျခံဳမႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္ (viruses) ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး ျပန္႔ပြားတတ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္အမိ်ဳးအစား (worms) ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈအားအား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသည့္ Trojan Horses အမည္ရ ဗိုင္းရပ္စ္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေစေသာ စာ၊ ဂဏန္း သို႔မဟုတ္ သေကၤတမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္း (malicious code) အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမက - စသည္တို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ေသာ ရလဒ္ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ မည္သည့္တာဝန္မွ် မရွိေစရ။

အခ်က္အလက္တင္ျပ အသံုးျပဳသူသည္ သိရွိနားလည္ထားရမည္မွာ- ယင္း အေၾကာင္းအရာကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ သူ/သူမ၏ နာမည္ေျပာင္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ထိုတင္ျပ ထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို လူတိုင္းက ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈျခင္း အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိထားရေပမည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးစြဲသူ၏ မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ေမာ္ကြန္းအျဖစ္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိ MPTက ျပသ သို႔မဟုတ္ ထိမ္းသိမ္းေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ တင္ျပအသံုးျပဳသူသည္ ေနာက္ထပ္ နားလည္သိရွိရမည္မွာ- အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤသီးျခား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ တင္ျပခ်က္၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား၊ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ အေရးယူမႈခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ တင္ျပ ခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား၊ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းသာမက ဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ယာယီ သို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းတားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

၃.၂. တရားဝင္မႈ

အသံုးျပဳသူသည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေသာနည္းလမ္းအတိုင္းသာလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ တာဝန္ယူရမည္။ အသံုးျပဳသူသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမဆို ပါရွိသည့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား၊ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အေၾကာင္းအရာဟု ဆိုရာတြင္ အသေရဖ်က္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စသည့္ တို႔ကို တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား၊ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳရန္ အသံုးျပဳသူတြင္ မည္သည့္ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမွ်မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မရွိ) အားလံုး ပါဝင္ပါသည္။

၃.၃. မေလ်ာ္မကန္ အသံုးျပဳျခင္း

အသံုးျပဳသူသည္ မွားယြင္းေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ အလြဲသံုးေသာ၊ အသေရပ်က္ေအာင္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ေသာ သို႔မဟုတ္ အေႏွာက္အယွက္ဒုကၡေပးျခင္းဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိုင္ေသာ မည္သည့္ အျပဳအမူမဆို ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို တင္ျပျခင္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား၊ လႊင့္တင္ျခင္းမ်ားကို မျပဳရ။ အသံုးျပဳသူသည္ အခါခပ္သိမ္း လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေသာ အထင္ျမင္မွားေစေသာ ပုတ္ခတ္ထိပါးေသာ အျပဳအမူကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၃.၄. ေၾကာ္ျငာျခင္း

အသံုးျပဳသူသည္ မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို ေၾကာ္ျငာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ရွာျခင္း အပါအဝင္ (ယင္းတို႔ ခ်ည္းသာမက) ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စီးပြားျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုး မျပဳရ။

၃.၅. ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ

အသံုးျပဳသူ၏အေၾကာင္းအရာ ကိုတင္ျပျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ လႊင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အသံုးျပဳသူသည္ MPT အား အသံုးျပဳသူ၏အေၾကာင္းအရာကို ဝန္ေဆာင္မႈသို႔မဟုတ္ အေရာင္းျမွင့္တင္မႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တီဗီြႏွင့္ေရဒီယိုတို႔မွ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ ျခင္း စသည့္ မည္သည့္ရည္ရြက္ခ်က္အတြက္မဆို အသံုးျပဳရန္၊ ကူးယူရန္၊ အမ်ားျပည္သူအား ေဖ်ာ္ေျဖရန္၊ ျပသရန္၊ ပံုစံသစ္ျပဳလုပ္ရန္၊ ေကာက္ႏုတ္ရန္ (အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျဖစ္ေစ) ႏွင့္ ၎ အသံုးျပဳသူ၏အေၾကာင္းအရာ ကို အေျခခံ၍ ဆင့္ပြား အေၾကာင္းအရာမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ အျခားအေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ အထက္ပါျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းတို႔အား ျပန္လည္ မ႐ုတ္သိမ္း နိုင္ေသာ၊ ရာသက္ပန္၊ ဥာဏပစၥည္းမ်ားအား အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ၊ လႊဲေျပာင္းနိုင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာ လိုင္စင္ (ထပ္ဆင့္လိုင္စင္ခ်ေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္အတူ) အလိုအေလ်ာက္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးပါသည္။

၃.၆. MPT ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ

အသံုးျပဳသူသည္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္၊ တရားရံုး အမိန္႔မ်ား သို႔မဟုတ္ (အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္) တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ MPT က သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္ဟု သိရွိနားလည္ပါသည္။

၃.၇. အသံုးျပဳသူ

အသံုးျပဳသူသည္ ၎၏ Facebook သို႔မဟုတ္ Google အေကာင့္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူသည္ အျခားသူမ်ားအသံုးမျပဳရေသးေသာ နာမည္ေျပာင္တစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီး၊ မိမိ၏ အေကာင့္တြင္ မိမိ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ လႊင့္တင္ျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ျပသျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမာ္ကြန္းတင္ထားျခင္း ျပဳနိုင္ပါသည္။


၄။ အခြင့္အေရးမ်ား လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္

MPT သည္ အသံုးျပဳသူအား အတိအလင္းခြင့္ျပဳထားျခင္းမဟုတ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး ကို လက္ဝယ္ ထားရွိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


၅။ အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

၅.၁. အကယ္၍ မည္သည့္အခါမဆို ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ တရားမဝင္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ မတည္ၿမဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ လိုက္နာေစျခင္း မျပဳနိုင္သည့္အခါ က်န္ရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္မႈ၊ ဥပေဒအရ ခိုင္မာမႈ သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ လိုက္နာေစျခင္းကို မည္သည့္ နည္းျဖင့္ မဆို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္ သို႔မဟုတ္ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေစရ။

၅.၂. အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ယခင္က ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထား ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးကို အစားထိုးပယ္ဖ်က္ၿပီး ဤစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ MPT ႏွင့္ အသံုးျပဳသူအၾကား တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ရမည္။ ဤသီးျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မကိုက္ညီပါက ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးရမည္။

၅.၃. MPT ဘက္မွ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ မည္သည့္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ကုစားခြင့္တစ္ခုခုကို က်င့္သံုးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုးရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔႔ၾကာျခင္းျဖစ္ပါက အဆိုပါ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ကုစားခြင့္တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ စြန္႔လႊတ္ သည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမျပဳရ။ MPT ဘက္မွ မည္သည့္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ကုစားခြင့္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို က်င့္သံုးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းကို ေနာက္ထပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းက်င့္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ကုစားခြင့္တစ္ခုခုျဖင့္ က်င့္သံုးျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း မရွိေစရ။ ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္း မ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ကုစားခြင့္မ်ားသည္ တစ္စုတစ္စည္း တည္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒ အရ ျပဌာန္းထားေသာ မည္သည့္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ကုစားခြင့္မ်ားကိုမွ် တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳရ။

၅.၄. အသံုးျပဳသူသည္ MPT ၏ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ဤသီးျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ၎ရရွိနိုင္ေသာ မည္သည့္ အခြင့္အေရး၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိမႈကိုမွ် လႊဲအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ။

၅.၅. အသံုးျပဳသူသည္ ဤသီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို MPT၏ညႊန္ၾကားမႈအရ အခါ အားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာတူရပါမည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႕စြဲ - [ေန႔စြဲ]

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။